5. How to write a newspaper article I

Cílová skupina
Tato aktivita je vhodná pro studenty středních škol – jazyková úroveň B1 a vyšší. Jde o samostatnou práci, kde studenti píší novinový článek na základě níže uvedených instrukcí. Studenti pracují ve skupinách – každá skupina má cca 5 členů.

Instrukce pro učitele
K této aktivitě je vhodné připravit obrázky – pro každou skupinu jeden. Studenti si vylosují obrázek. Poté dostanou instrukce a podle nich napíší článek tak, aby daný obrázek mohl být ilustrací k tomuto článku. Mají vymezený čas (cca 15 minut). Poté články přečtou a ostatní skupiny hodnotí, zda články odpovídají předloze.

Cíl aktivity
Tuto aktivitu je vhodné začlenit do výuky ještě před započetím realizace projektového modulu. Studenti si osvojí způsob uspořádání odstavců v anglickém tisku, získají i představu, co to obnáší v týmu vytvořit novinový článek.
Follow this step by step guide to a good article:
  • Decide what your article will be about.
  • Research the topic of your article.
  • Write your article using the template below.
  • First paragraph: In the first few sentences, answer these questions: Who? What? When? Where? Why?
Grab the reader's attention by using an opening sentence which is a question or something unexpected!
Now, give the details. It is always a good idea to include one or two quotes from people you interviewed. Write in the third person (he, she, it or they). Be objective. Use active verbs so the reader feels things are really happening!

Last paragraph: Round off your article. Try ending with a quote or a catchy phrase!
  • By-line: At the end, state who wrote the article; 'By ....'.
  • Decide where appropriate illustrations/pictures will be placed.
  • Proof-read your article and edit where needed. Spell check your article!