1. Domeček

Tato aktivita je vhodná pro procvičení různých jazykových jevů. Může být využita jak jednojazyčně - k procvičování synonym, frázových sloves, antonym, tak i k procvičováni anglických slovíček a jejich českých ekvivalentů – je vhodná pro jakékoliv jazykové páry.
Přejít na aktivitu

2. Modální slovesa a jejich význam

Studenti si procvičí používání modálních sloves. Ujasní a upevní si nuance mezi významem jednotlivých modálních sloves v kladném i záporném tvaru.
Přejít na aktivitu

3. Otázky - procvičování

Tato aktivita je vhodná pro rychlé zopakování typu tázacích vět, tázacích slov, forem otázky. Je vhodné ji využít v prezentační fázi pro přípravu interview v rámci projektového modulu. Učitel si může obsah tabulek přizpůsobit dle aktuální jazykové úrovně studentů a cílových potřeb podle zaměření konkrétního interview.
Přejít na aktivitu

4. Nepravidelná slovesa

Tuto aktivitu je vhodné zařadit do přípravné fáze některého z článků tohoto projektového modulu, protože nepravidelná slovesa se vyskytují téměř ve všech článcích. Aktivita je rychlá a efektivní.
Přejít na aktivitu

5. How to write a newspaper article I

Tuto aktivitu je vhodné začlenit do výuky ještě před započetím realizace projektového modulu. Studenti si osvojí způsob uspořádání odstavců v anglickém tisku, získají i představu, co to obnáší v týmu vytvořit novinový článek.
Přejít na aktivitu

6. How to write a newspaper article II

Tato aktivita podporuje samostatnost a tvořivost žáků. Je zameřena na rozvoj psaného projevu, upevnění gramatických struktur a osvojení stylistického projevu typického pro novinářský styl.
Přejít na aktivitu

7. Newspaper headlines - porozumění a tvoření

Cílem této aktivity je pokusit se transformovat nadpisy do srozumitelnější a gramaticky úplné podoby, aby se studenti seznámili s gramatickými výjimkami při tvoření nadpisů a zároveň se jim naučili porozumět.
Přejít na aktivitu

8. Weather forecast I - vocabulary practice

Aktivita je zaměřená na osvojení slovní zásoby týkající se počasí. Studenti se seznámí s pojmy, s jejich začleněním do vět a vazeb. Zároveň se učí kategorizovat pojmy a přiřazovat nadřazené slovo skupině slov.
Přejít na aktivitu

9. Advertising

Aktivita je zaměřená na procvičení čtení a zároveň se zabývá inzeráty a jejich kategoriemi.
Přejít na aktivitu

10. Chat up lines (Personal Ads)

Cílem aktivity je zábavnou formou seznámit studenty s tzv. osobními inzeráty a také připravit studenty na vytvoření vlastního inzerátu.
Přejít na aktivitu

11. Alliteration

Cílem této aktivity je poskytnout studentům inspiraci k vymýšlení zajímavých a poutavých názvů novinových článků.
Přejít na aktivitu

12. Chybějící titulky

Aktivita je zaměřená na čtení s porozuměním a čtení pro získání specifických informací a dále na mluvení, a to diskuse ve dvojici. Studenti si v této aktivitě procvičí čtení a mluvení, zároveň musí pochopit obsah článku a jeho souvislost s titulkem.
Přejít na aktivitu

13. Guilty (vinen) - konverzační hra

"Guilty" lze využít jako integrovanou hru během výuky minulého času a nebo jako aktivitu k posílení komunikativních dovedností. Hra zaměřuje pozornost studentů na detail, což pomáhá zlepšit dovednosti studentů v tvoření otázek.
Přejít na aktivitu

14. Otázky, otázky, otázky...

Tato aktivita slouží k upevnění a procvičení tvoření otázek. Studenti jsou nuceni používat různé časy a typy otázek.
Přejít na aktivitu

15. Vytvořte si titulní stránku

Aktivita pomáhá žákům připravit strukturu a obsah titulní stránky pro fiktivní noviny. Žáci jsou vedeni tak, aby na nic nezapomněli, je zde dán určitý prostor jejich kreativitě. Učitel monitoruje aktivitu, pomáhá se slovní zásobou.
Přejít na aktivitu