Projektový modul anglického jazyka „Čtěte nás zpravodaj abeb jak se dělají noviny“ je součástí vzdělávacího projektu „Projektová výuka jazyků v praxi aneb učíme se trochu jinak“, který byl podpořen v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Daný modul je koncipován jako vzdělávací aktivita určená pro inovativní utváření vzdělávacího procesu pedagogickými pracovníky základních a středních škol Středočeského kraje, která podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků. Učitelé zde naleznou mnoho zajímavých nápadů, her a úkolů, které využijí při realizaci vlastního projektového dne se svými žáky.

Aktivity obsažené v dané příručce slouží jako inspirace a návod pro učitele, jak účelně využívat různé materiály pro vytvoření netradičního žákovského či studentského zpravodaje. Zvolené nápady slouží jako ukázka toho, jak nenásilně a zajímavou formou seznámit žáky a studenty s různými zpravodajskými rubrikami a slohovými styly se zaměřením na tvorbu rozhovorů, místního zpravodajství, informací ze sportu či ekonomiky, seznamky, reklam či zpráv o počasí. U každé aktivity naleznete doporučení, pro jakou cílovou skupinu je vhodná, do jaké fáze realizace modulového projektu je vhodné aktivitu začlenit a k rozvoji jakých jazykových prostředků a řečových dovedností daná aktivita slouží.

Celý soubor aktivit zohledňuje rozvoj všech řečových dovedností a jazykových prostředků specifických pro daný modul, rozvíjí klíčové kompetence žáků a zahrnuje mezipředmětové vazby a jednotlivá průřezová témata. Důraz je kladen na využití aktivizujících výukových metod a inovativních organizačních forem výuky.

Samotná realizace projektového modulu je detailně specifikována v samostatné metodické příručce, která představuje komplexní návod pro přípravu, realizaci a vyhodnocení projektového modulu jak v jazyce anglickém, tak i německém, francouzském a dle potřeby je možno metodickou příručku použít také pro přípravu a realizaci projektového modulu v dalších jazycích. Metodickou příručku naleznete ke stažení na webových stránkách projektu www.kurzyproucitele.cz.