II. TÉMATICKÝ BLOK ZAMĚŘENÝ NA METODIKU VEDENÍ PROJEKTŮ

VYUŽITÍ EVROPSKÉHO JAZYKOVÉHO PORTFOLIA VE VÝUCE
termín dle individuální domluvy
 • Využití Evropského jazykového portfolia (EJP) při výuce cizích jazyků na různých stupních (Jazykový pas, Jazykový životopis a Soubor dokumentů a prací)
 • Užitečné tipy a doporučení pro tvořivé využívání EJP při práci se žáky (kdy a jak často je vhodné práci s EJP zařazovat; na co je důležité žáky připravit; jak s EJP pracovat tak, aby bylo jeho využívání přínosem pro žáka i učitele)
 • EJP a jeho pozitivní vliv na zvýšení motivace žáků k učení a rozvoj sebereflexe vlastního pokroku
 • Seznamujeme se s EJP v praxi - ukázka jednotlivých typů portfolií, konkrétní příklady žákovských prací a využití portfolií v mezinárodních projektech
 • Týmová práce - vytváříme vlastní portfolio

AKTIVIZUJÍCÍ METODY VE VÝUCE
termín dle individuální domluvy
 • Správná volba vyučovací metody významně přispívá ke zvýšení motivace žáků, rozvoji klíčových kompetencí a tvořivosti žáků
 • Seznámení s různými metodami a možnostmi jejich kombinace (metody diskusní, situační, inscenační, problémové, projektové, didaktické hry aj.)
 • Náměty pro zapojení aktivizujících metod do běžné i projektové výuky, tipy a doporučení pro jejich využívání s vlastními žáky
 • Seznamujeme se s aktivizujícími metodamy v praxi – interaktivní skupinová práce účastníků

JAK ÚSPĚŠNĚ NAPLÁNOVAT A ZREALIZOVAT JAZYKOVÝ PROJEKT
termín dle individuální domluvy
 • Základní východiska pro úspěšnou přípravu a realizaci jazykového projektu
 • Proč je důležité věnovat pozornost důkladné přípravě projektu a na co všechno se musíme připravit (stanovení cílů, volba vyučovacích metod a organizačních forem výuky, časový harmonogram, materiální a technické vybavení, způsoby zapojení a motivace jednotlivých žáků a vyhodnocení projektu)
 • Užitečné tipy a doporučení z praxe, příklady konkrétních projektů včetně mezinárodní spolupráce
 • Projekt v praxi – týmová práce účastníků a jejich interaktivní zapojení

HODNOCENÍ A ZPĚTNÁ VAZBA VE VÝUCE
termín dle individuální domluvy
 • Hodnocení jako jedna z klíčových aktivit, která rozhodujícím způsobem přispívá k další motivaci žáků
 • Seznámení s různými druhy hodnocení a jejich pozitiva a negativa vč. vhodnosti výběru ve vztahu ke specifikům žáků i typu hodnoceného výkonu
 • Netradiční způsoby hodnocení, žákovská portfolia, interaktivní hodnocení, sebehodnocení, vzájemné hodnocení žáků, analýza výsledků a jejich interpretace
 • Tipy a doporučení pro efektivní volbu hodnotící techniky
 • Hodnocení v praxi – interaktivní zapojení účastníků, praktické vyzkoušení různých hodnotících technik