1. Wörter - Bingo

Cílová skupina
Tato aktivita je vhodná pro procvičení nejrůznějších jazykových jevů. Slouží k upevňování a obohacování slovní zásoby. Jelikož se jedná o univerzální aktivitu, může být využita studenty všech jazykových úrovní. Vyučující si ji snadno přizpůsobí dle svých potřeb.

Instrukce pro učitele
Jedná se o práci ve dvojicích (lze i v malých skupinách, popř. individuálně). Vyučující napíše na tabuli 10 až 15 výrazů, které chce procvičit a k jejichž vysvětlení si připraví jednoduché definice. Studenti si následně vyberou a zapíší 5 z těchto výrazů. Poté vyučující nahlas předčítá jednotlivé definice všech slov napsaných na tabuli, a to v libovolném pořadí. Úkolem studentů je vždy najít a označit definovaný výraz, a to v co nejkratším časovém intervalu. Vítězí ten, kdo jako první zaškrtne všech pět zapsaných slov a zavolá „BINGO“!

Cíl aktivity
Tato aktivita slouží především k procvičování synonym a antonym atd. Studenti se při ní zábavnou formou seznamují se způsobem definování daného výrazu opisnou formou. Její pomocí lze rovněž velmi efektivně procvičovat věty vztažné, které se hojně vyskytují v mluveném projevu v rámci rádiového vysílání, proto je vhodné zařadit tuto aktivitu do přípravné fáze některého z programů tohoto projektového modulu.

111 Kurzrezepte für den Deutsch-Unterricht, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart 1995

Příklady zadaných slov

Definice

Blätter

Im Winter fallen sie von den Bäumen.

Geld

Man sagt, es mache nicht glücklich.

hundert

Zehn mal zehn.

schwer

Das Gegenteil von leicht.

Wasser

Wenn es friert, fließt es nicht mehr.

Liebe

Welt

Winter

blau

fleißig

Woche

Mutter

Sie kann dich glücklich machen.

Dreht sich jeden Tag und jedes Jahr.

Die Monate von Dezember bis Februar.

Die Farbe des Himmels.

Das Gegenteil von faul.

Sieben Tage.

Die Frau, die Kinder hat.