11. Unter welchen Umständen würden sie...?

Cílová skupina
Tato aktivita je určena studentům jazykové úrovně B1 – B2.

Instrukce pro učitele
Vyučující podá příklad nějakého neobvyklého chování a zeptá se studentů, za jakých okolností by takovéto chování realizovali. Sám formuluje otázku pomocí konjunktivu a rovněž studentova odpověď by měla být vyjádřena touto formou. Studenti si poté mohou vzájemně klást otázky podobného charakteru. Dbají na správné použití konjunktivu, slovosled věty vedlejší, popř. na originalitu svých odpovědí.

Cíl aktivity
Při této aktivitě jsou zábavnou komunikační formou opakovány a procvičovány jednotlivé gramatické kategorie jako jsou podmínkové věty, konjunktiv, würde + infinitiv, spojka „wenn“, tvorba otázky atd. Tuto aktivitu lze začlenit do prezentační fáze pro přípravu interview v rámci projektového modulu.

111 Kurzrezepte für den Deutsch-Unterricht, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart 1995
Příklady neobvyklých otázek

In welchem Fall würden Sie auf dem Kopf stehen und die Füße in die Luft strecken?
…………………………….. einen ganzen Tag nicht sprechen?
…………………………….. ein Blatt Papier essen?
…………………………….. Ihre Haare grün färben?
…………………………….. auf einen Baum klettern?
…………………………….. auf einem Elefanten reiten?
…………………………….. einen ganzen Tag schlafen?
…………………………….. zum Fenster hinausspringen?
…………………………….. sich weigern, in den Unterricht zu kommen?
…………………………….. den Bundespräsidenten besuchen?

Příklad možných odpovědí

Wenn ich im Zirkus arbeiten würde, würde ich auf dem Kopf stehen und die Füße in die Luft strecken.
Wenn ich etwas umgekehrt sehen wollte…