3. Attraktive Autobahn

Cílová skupina
Tato aktivita je vhodná pro studenty s úrovní znalostí B2 a vyšší, neboť již vyžaduje poměrně bohatou slovní zásobu.

Instrukce pro učitele
K této aktivitě je vhodné rovněž použít již zmíněnou obrazovou mapu probírané země viz aktivita č. 1. Studenti pracují samostatně – individuálně, popř. v páru a vymýšlejí k symbolům na mapě, zastoupenými podstatnými jmény, vhodné přídavné jméno se stejným počátečním písmenem, přičemž vytvořený přívlastek by měl významově odpovídat tomuto symbolu. Dbají na správné užití členů u podstatných jmen a na správné vyskloňování zvoleného přídavného jména. Vybrané kombinace jsou napsány na tabuli. Závěrem dochází k jejich procvičování v kombinaci s různými předložkovými vazbami a spojeními.

Cíl aktivity
Cílem této aktivity je upevňování a obohacování slovní zásoby a dále procvičování gramatických struktur jako je skloňování přídavných jmen, určování členu u vybraných podstatných jmen atd. Aktivitu je možné začlenit do výuky ještě před započetím realizace projektového modulu, neboť se orientuje na gramatické struktury hojně se vyskytující v psaném i mluveném projevu způsobující studentům nemalé obtíže.

Goethe-Institut e. V. 2009 (Rainer E. Wicke)
Příklady kombinací
das schöne Schloss
das bittere Bier
die fantastische Fotomodell
die monumentale Musik
das große Gebäude
die lauten Leute