13. Wörterpuzzle

Cílová skupina
Tato aktivita je vhodná pro studenty jazykové úrovně A2 – B2.

Instrukce pro učitele
Jedná se o párovou aktivitu, při níž každý student pracuje nejprve samostatně. Napíše na lísteček 5 výrazů - podstatných jmen, vztahujících se k symbolům probírané německy mluvící země, v tomto případě Německa (možné využití obrazové mapy se symboly – viz aktivita č. 1). Poté si partneři listy se slovy vymění a každý připíše ještě 5 dalších výrazů. Nakonec dojde k opětné výměně, přičemž má nyní každý student k dispozici list s 5 svými slovy a 5 slovy svého partnera. Pomocí nich musí následně vytvořit souvislý text týkající se reálií Německa obsahující celkem deset vět, významově na sebe navazujících.

Cíl aktivity
Tato aktivita je zaměřena na procvičování psaní, čtení, dotýká se problematiky větné stavby. Aktivitu je vhodné zařadit do výuky v počáteční přípravné fázi realizace projektového modulu, neboť rozvíjí schopnost vytvořit souvislý text podle předem stanovených kritérií.

Goethe-Institut e. V. 2009 (Rainer E. Wicke)
Příklady vybraných slov

1. Deutschland
2. München
3. Fußball
4. ...

Příklad vytvořeného textu

Ich bin ein großer Fußballfan. München liegt im Süden von Deutschland. Dort gibt es eine gute Fußballmannschaft. Sie ...