10. Wie sind wir?

Cílová skupina
Tato aktivita je vhodná pro studenty s úrovní jazykových znalostí B1 a vyšší. Jedná se o aktivitu volně navazující na předchozí cvičení – viz aktivita č. 9.

Instrukce pro učitele
Vyučující vychází ze seznamu adjektiv zapsaných na tabuli. Vyzve studenty, aby společně vybrali všechna adjektiva, která mohou charakterizovat osoby, např. aggressiv, aufgeregt, ängstlich atd., přičemž úkolem studentů je jejich vlastní charakteristika na základě daných adjektiv (např. ich bin ängstlich). Poté studenti společně vyberou několik názvů obyvatel jednotlivých zemí – max. 10 národů (vždy volit představitele německy mluvících zemí a rodné země, ostatní libovolné), vypíší je na tabuli a společně charakterizují jejich typické znaky a povahové rysy pomocí již zmíněných adjektiv, popř. ještě obohatí o jiné výrazy týkající se tématu „lidské vlastnosti“. Studenti mezi sebou volně diskutují, argumentují a obhajují svoje stanovisko a postoj vůči jednotlivým národům, přičemž v popředí vždy stojí představitelé zemí, kterých se daný projekt týká.

Cíl aktivity
Tato aktivita je zaměřena na opakování a upevňování slovní zásoby na téma „lidské vlastnosti“, „názvy obyvatel jednotlivých zemí“ atd. Rozvíjí komunikační dovednosti, schopnost argumentace a vedení dialogu.