3. Tris

Cílová skupina
Tato aktivita je vhodná pro studenty s jazykovou úrovní A2 – B2. Je zaměřena na opakování a upevňování libovolných gramatických jevů, např. předložek, spojek, v tomto případě perfekta s pomocnými slovesy „haben“ a „sein“. Lze zvolit jakýkoliv gramatický jev, záleží pouze na potřebách vyučujícího.

Instrukce pro učitele
Jde o skupinovou aktivitu, při níž jsou studenti rozděleni do dvou skupin A, B. Vyučující načrtne na tabuli tabulku s devíti políčky a vyzve vždy jednoho člena A a B teamu, aby nakreslili do jimi zvoleného políčka znak svojí skupiny – buď křížek nebo kolečko. Cílem každé skupiny je získat řadu tří políček se svým symbolem (horizontálně, vertikálně nebo diagonálně). Poté vyučující připraví na tabuli další tabulku, opět o devíti políčkách, přičemž v každém políčku je libovolné (nejlépe nepravidelné) sloveso ve tvaru příčestí minulého. Členové skupiny A vyberou libovolný výraz z tabulky a mají časový prostor 20 sekund, aby na něj vytvořili větu, přičemž dbají zejména na správné užití pomocných sloves „haben“ a „sein“, ale také na slovosled. Pokud je věta bezchybná, obdrží skupina zvolené políčko v tabulce, které označí svým symbolem a pokračuje další team. Pokud skupina A včas nevytvoří větu na zvolený výraz, přichází na řadu team B. Vítězí skupina, která co nejrychleji získá tři políčka v řadě.

Cíl aktivity
Tuto aktivitu je možno zařadit do přípravné fáze některého ze článků tohoto projektového modulu, jelikož minulý čas – perfektum se vyskytuje téměř ve všech novinových článcích. Aktivita je rychlá a efektivní. Cílem je vybavit studenty zautomatizovanou znalostí gramatických struktur, které jsou typické pro psaný projev. Tyto znalosti studenti následně využijí při vlastní tvorbě zpravodaje.

66 Grammatik-Spiele Deutsch (DaF), Ernst Klett Sprachen, Stuttgart 1999

GENOMMEN

GEGANGEN

GESCHRIEBEN

GEFUNDEN

GEWESEN

VERLOREN

GEBLIEBEN

GELUNGEN

GESTANDEN