14. Vom Satz zum Gedicht

Cílová skupina
Tato aktivita je vhodná pro studenty s minimální jazykovou úrovní B1. Slouží k opakování a upevňování probraných gramatických struktur, zde např. perfekta a préterita.

Instrukce pro učitele
Jedná se o aktivitu, při níž žáci pracují samostatně, popř. ve dvojici. Vyučující napíše na tabuli sedm vět obsahujících struktury, které mají být zopakovány – zde např. perfektum a préteritum (viz níže). Následně vyzve studenty k vytvoření příběhu, popisu, básničky nebo dialogu, který by měl obsahovat alespoň tři z uvedených výpovědí, a to bez jakékoliv změny. Studentům je ponechán časový úsek 20 – 30 min (dle jejich jazykové úrovně a náročnosti zadaných vět). Poté studenti své články předčítají, ostatní posuzují, zda byla dodržena všechna předem určená pravidla a zda vybrané výpovědi přirozeně zapadají do kontextu. Závěrem společně vyhodnocují nejzdařilejší práci.

Cíl aktivity
Tuto aktivitu je vhodné zařadit do výuky ještě před započetím realizace projektového modulu. Studenti si osvojí práci s textem, naučí se realizovat cizojazyčný text na základě předem daných kritérií.

66 Grammatik-Spiele Deutsch (DaF), Ernst Kletter Sprachen, Stuttgart 1999
Příklady zadaných vět

Das hat niemand erwartet.
Es war herrlich auf der Terrasse.
Wir haben uns hingesetzt und ein Glas Wein getrunken.
Es waren sonnige und unbeschwerte Tage.
Als ich wiederkam, war er weg.
Ich habe ihn nie wiedergesehen.
Ich habe das Flugzeug verpasst