11. Novinový článek podle obrázku

Cílová skupina
Tato aktivita je vhodná pro studenty jazykové úrovně B1 a vyšší. Úkolem je sestavit novinový článek na základě obrázku. Jedná se o samostatnou práci, při které studenti pracují ve skupinách, cca po čtyřech až pěti. Při menším počtu žáků ve třídě možno pracovat i ve dvojicích.

Instrukce pro učitele
Vyučující připraví obrázky – pro každou skupinu (popř. dvojici) jeden a nalepí jej na čistý arch papíru. Poté si každá skupina, popř. dvojice vylosuje jeden list s obrázkem, podle něhož napíše článek – tak, aby daný obrázek mohl být ilustrací k tomuto článku. Studenti mají vymezený čas – cca 15 – 20 min.
Text píší studenti na vylosovaný list papíru přímo pod nalepený obrázek, což při závěrečném čtení usnadní hodnocení, zda článek odpovídá předloze či nikoliv a navíc je možné články s obrázkem využít jako předlohu pro připravovaný zpravodaj. Hodnocení neprovádí pouze vyučující, ale zejména studenti z ostatních skupin. Hodnotí se nejen obsah článku, skutečnost, zda text odpovídá obrazové předloze, jazykové prostředky, které byly použity, gramatika, ale i kreativita a originalita.

Cíl aktivity
Tato aktivita by měla být začleněna do výuky ještě před započetím realizace projektového modulu. Studenti si osvojí způsob uspořádání odstavců v německém textu, naučí se týmové práci.