9. Texte erweitern

Cílová skupina
Tato aktivita je určena pro žáky ZŠ i SŠ. Úroveň jazykových znalostí by měla být alespoň A1. Možno pracovat frontálně, popř. samostatně ve dvojicích.

Instrukce pro učitele
Vyučující napíše na tabuli určitý slovesný tvar (např. imperativ sg. od slovesa „arbeiten“, (viz níže). Předpokládá se užití všeobecně známého výrazu. Studenti postupně přidávají k tomuto výrazu další slova, vždy větu obohatí o nějakou novou informaci a napíší na tabuli. Může tak např. vzniknout 5 – 7 nových vět, postupně především souvětí. Studenti se snaží, aby byly nově vzniklé věty smysluplné a gramaticky správné. Zřetel je brán rovněž na interpunkci. Pokud studenti pracují samostatně ve dvojicích, zapisují si všechny nově vytvořené věty a po uplynutí určitého časového limitu je nahlas přečtou, společně opraví, a nezdařilejší z nich jsou napsány na tabuli jako vzor.

Cíl aktivity
Tato aktivita se týká problematiky větné stavby. Lze díky ní zopakovat základní pravidla tvorby jednotlivých druhů vět (oznamovací, tázací, rozkazovací), stavbu věty jednoduché i souvětí, interpunkci i určité gramatické jevy – zde např. imperativ.

111 Kurzrezepte für den Deutsch-Unterricht (DaF), Ernst Klett Sprachen, Stuttgart 1995
Výchozí slovesný tvar

Arbeite!


Příklady vět rozvíjejících tento výrok

Arbeite schneller!
Arbeite schneller, sagt der Lehrer!
Arbeite schneller, sagt der Lehrer böse!
Arbeite schneller, sagt der Lehrer böse zu seinem Schüler!
Arbeite schneller, sagt der Lehrer böse zu seinem Schüler, der gerade spricht!Varianta

Arbeite!
Der Lehrer sagt: arbeite!
Hör, der Lehrer sagt: arbeite!
Monika, hör, der Lehrer sagt: arbeite!
Monika, hör doch, der Lehrer sagt: arbeite!