Projektový modul francouzského jazyka „Turistický průvodce aneb poznáváme reálie cizích zemí trochu jinak“ je součástí vzdělávacího projektu „Projektová výuka jazyků v praxi aneb učíme se trochu jinak“, který byl podpořen v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Daný modul je koncipován jako vzdělávací aktivita určená pro inovativní utváření vzdělávacího procesu pedagogickými pracovníky základních a středních škol Středočeského kraje, která podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků. Učitelé zde naleznou mnoho zajímavých nápadů, her a úkolů, které využijí při realizaci vlastního projektového dne se svými žáky.

Aktivity obsažené v dané příručce slouží jako inspirace a návod pro učitele, jak účelně využívat různé materiály pro vytvoření netradičního turistického průvodce. Zvolené nápady slouží pro seznámení s různými možnostmi, jak nenásilně a zajímavou a přitažlivou formou zprostředkovat studentům informace o reáliích cizích zemí, jejich kultuře, historii a aktuální situaci.

Jednotlivé aktivity zohledňují také rozvoj všech řečových dovedností a jazykových prostředků specifických pro daný modul, rozvíjí klíčové kompetence žáků a zahrnují mezipředmětové vazby a jednotlivá průřezová témata. Důraz je kladen na využití aktivizujících výukových metod a inovativních organizačních forem výuky.

Samotná realizace projektového modulu je detailně specifikována v samostatné metodické příručce, která představuje komplexní návod pro přípravu, realizaci a vyhodnocení projektového modulu jak v jazyce francouzském, tak i anglickém, německém a dle potřeby je možno metodickou příručku použít také pro přípravu a realizaci projektového modulu v dalších jazycích. Metodickou příručku naleznete ke stažení na webových stránkách projektu www.kurzyproucitele.cz.