1. Passive verbs in the news

Aktivita je zaměřena na rozšíření slovní zásoby a studenti si rovněž procvičí použití pasiva.
Přejít na aktivitu

2. Passive scrabble

Prostřednictvím této aktivity si studenti procvičí použití trpného rodu a pořádek slov ve větě. Získané poznatky využijí při tvorbě zpráv.
Přejít na aktivitu

3. Headlines

Aktivita je zaměřena na rozvoj mluvení a imaginace pomocí názvů jednotlivých zpráv. Výběr titulků lze přizpůsobit jazykové úrovni žáků.
Přejít na aktivitu

4. Bad news

Aktivita je zaměřena na představení a procvičení slovní zásoby týkající se katastrof. Co se týče gramatiky, žáci si procvičí minulé pasivum, přičemž na základní škole lze tuto aktivitu použít jako motivaci pro novou gramatiku, na gymnáziu pak spíše pro opakování a procvičení. Jde o nácvik čtení, slovní zásoby a psaní.
Přejít na aktivitu

5. Weather forecast 1

Cílem této aktivity je seznámení se základní slovní zásobou týkající se počasí, použití podmětu IT ve větách, kde se podmět v češtině neuvádí a použití infinitivu po přídavných jménech. Tato aktivita dále rozvíjí představivost a kreativitu a spolupráci v týmech.
Přejít na aktivitu

6. Weather forecast 2

Prostřednictvím této aktivity si studenti procvičí mluvení a poslech nezbytný k výměně informací, dále také použití gramatické struktury There + will.
Přejít na aktivitu

7. Radio interview

Prostřednictvím této aktivity si žáci procvičí tvorbu otázek za použití různých časů, dále nácvik rozhovoru a práci ve dvojicích.
Přejít na aktivitu

8. Market research

Prostřednictvím zjištování informací a názorů jednotlivých lidí se žáci procvičí komunikaci v anglickém jazyce, kladení otázek a tvoření vlastních odpovědí.
Přejít na aktivitu

9. A wonderful life

Prostřednictvím této aktivity si studenti procvičí Present perfect simple a Present perfect continuous, tvoření otázek a odpovědí na základě vlastních znalostí známých osobností nebo s využitím představivosti.
Přejít na aktivitu

10. Film trailers

Cílem této aktivity je procvičit poslechové dovednosti studentů a seznámit je s autentickým poslechovým materiálem. Tuto aktivitu je vhodné začlenit jako přípravu před tvorbou vlastního rádiového vysílání.
Přejít na aktivitu

11. Radio Programmes

Cílem je seznámit studenty s různými typy programů britského rozhlasového vysílání a připravit je na tvorbu vlastního rádiového vysílání.
Přejít na aktivitu

12. Lottery winners

V této aktivitě si žáci procvičí tvoření otázek a odpovědí.
Přejít na aktivitu

13. Adverts

Cílem této aktivity je vytvořit a připravit prezentaci různých produktů. Žáci využijí vlastní zkušenost s reklamou, ale hlavně vlastní představivost.
Přejít na aktivitu

14. A soap opera

Cílem této aktivity je připravit se studenty soap operu neboli rozhlasovou hru, jde o začlenění dramatické výchovy do výuky angličtiny.
Přejít na aktivitu

15. Phone in

Cílem aktivity je seznámení žáků s typem programu Phone in a vyjádření vlastního názoru na dané téma v angličtině.
Přejít na aktivitu